Plaats Gratis Advertentie
     Lokatie: België | 0 Nieuwe Advertenties en Evenementen vandaag    

rommelmarkten.info is een platform
rommelmarkten.info functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van diensten of overtollige spullen, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. rommelmarkten.info is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan rommelmarkten.info dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen.

rommelmarkten.info probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. rommelmarkten.info is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart rommelmarkten.info (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Biedingen niet bindend
rommelmarkten.info is geen veilingsite, maar een advertentiesite waar u dus direct zaken doet met de aanbieder van het product of dienst. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie en dus tevens eventuele reacties naar de verkoper worden verwijderd als de advertentie ouder is dan 60 dagen, tenzij  anders aangegeven of bij het verlengen van de advertentie via betaalde optie

Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw rommelmarkten.info advertentie. rommelmarkten.info heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.
Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld Bibit, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. rommelmarkten.info heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Gebruik van de (inhoud van) de website van rommelmarkten.info

rommelmarkten.info promoot de rommelmarkten.info website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. rommelmarkten.info kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van rommelmarkten.info of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van rommelmarkten.info, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of het beleid van rommelmarkten.info
rommelmarkten.info behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van rommelmarkten.info in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van rommelmarkten.info, onverminderd het recht van rommelmarkten.info om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. rommelmarkten.info kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):
 

Volgende soorten advertenties en evenementen zijn verboden op de site:
 • Multi-level marketing of piramideverkoop
 • Zakelijke aanbiedingen of advertenties die betalingen vooraf of periodieke betalingen vereisen
 • Advertenties waarin geen concreet product wordt aangeboden.
 • advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst.
 • (gratis) advertenties die dubbel zijn geplaatst of in meerdere regio's.


   Wij verbieden in het bijzonder volgende objecten:
  • Aandelen en andere waardepapieren
  • Beledigend materiaal
  • Bloed, lichaamsvloeistoffen en lichaamsdelen
  • Geneesmiddelen en medische toestellen op voorschrift
  • Gestolen eigendommen
  • Identiteitsdocumenten, persoonlijke financile dossiers en dus inbreuk maken op (intellectuele eigendom)rechten van derden.
  • Illegale diensten
  • Illegale verdovende middelen en toebehoren
  • In beslag genomen producten
  • Namaakproducten
  • Objecten die illegale activiteiten aanmoedigen of vergemakkelijken
  • Obsceen materiaal en kinderpornografie
  • Schadelijke materialen
  • Tabaksproducten
  • Tweedehandse cosmetica

  • Valse bankbiljetten, postzegels of muntstukken
  • Vuurwerk, vernietigende wapens en explosieven
  • (Vuur)wapens en aanverwante objecten (onderdelen van vuurwapens en wapenmagazijnen, munitie, luchtbuks en hagelpistolen, traangas, verdovingsgeweren, springmessen en wapens voor gevechtsporten)